Algemene Voorwaarden

 1. De huurovereenkomst gaat in op het overeengekomen tijdstip, zodra de huurder de goederen in ontvangst heeft genomen. Ingeval van levering door onze diensten dient de huurder ervoor zorg te dragen dat de gehuurde goederen op de afgesproken tijd en plaats in ontvangst kunnen worden genomen.
 2. De huur neemt een einde op de overeengekomen einddatum, behoudens uitdrukkelijk schriftelijke verlenging. Bij het einde van de huur dient de huurder het materiaal onmiddellijk ter beschikking te stellen van de verhuurder. Voor iedere dag vertraging zal de huurder een schadevergoeding verschuldigd zijn ten minste gelijk aan de normale huurprijs per dag, onverminderd het recht van ons een hogere schadevergoeding te vorderen, na bewijs hiervan te hebben geleverd.
 3. Het is de huurder verboden, zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren, uit te lenen of onder welk ander beding aan derden te overhandigen. Het is eveneens verboden het gehuurde materieel te verplaatsen op een andere locatie dan deze bepaald in de overeenkomst.
 4. De huurder dient de verhuurder onmiddellijk kennis te geven van eventueel noodzakelijke herstellingen. Alleen de verhuurder voert de noodzakelijke herstellingwerkzaamheden uit, of laat ze voor zijn rekening uitvoeren door derden. Kosten zullen in rekening gebracht worden bij de huurder, indien deze laatste verantwoordelijk is voor de oorzaak van de herstelling. De eventuele onderbreking tijdens de herstelling geeft de huurder in geen enkel geval recht op ontbinding van de huurovereenkomst ten laste van de verhuurder. Wij aanvaarden onder geen enkel beding enige aansprakelijkheid voor een onderbreking in de huurperiode, waarvan de duur 25 % van de totale huurtijd niet overtreft.
 5. Iedere tekortkoming van de huurder aan de hem opgelegde verbintenissen, geeft de verhuurder het recht de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. Wij aanvaarden onder geen enkel beding enige aansprakelijkheid t.a.v. derden of adverteerders. De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden of adverteerders in geval van onderbreking in de huurperiode te wijten aan de huurder of in geval van overmacht.
 6. De adverteerder zorgt ervoor dat de noodzakelijke gegevens uiterlijk 8 dagen voor de inwerkingtreding van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld aan ons.
 7. De programmatie van de schermen wordt enkel uitgevoerd door ons.
 8. DBLED is niet aansprakelijk voor de inhoud noch voor de vorm van de publiciteit of programmaties. De adverteerder aanvaardt uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid om DBLED te vrijwaren bij eventuele aanspraken van derden betreffende de gevoerde publiciteit.
 9. In geval van technische storing of vernieling van het scherm wordt het contract opgeschort tot reparatie, zonder dat wij enige schadevergoeding verschuldigd zijn.
 10. De huurder is zelf verantwoordelijk voor schade aan contructies of aan derde.Alsook bij een eventuele diefstal is de huurder zelf aansprakelijk.Voor meer informatie kan u best even contact opnemen met uw verzekeringsmakelaar.
 11. Indien het scherm op last van de overheid wordt verwijderd, wordt het contract van rechtswege ontbonden zonder dat enige schadevergoeding ten laste van ons kan worden gevorderd. In geval van annulatie van een evenement, zal in geen geval terugbetaling verschuldigd zijn van de voor de publiciteit betaalde prijs.
 12. Annulatie van een bestelling kan enkel schriftelijk en moet ons ter kennis gebracht worden uiterlijk 8 dagen voor de inwerkingtreding van de overeenkomst.
 13. Ingeval van annulatie, eenzijdige beëindiging of verbreking van de overeenkomst door de contractspartij of ingeval van ontbinding ten laste van de contractspartij is deze laatste een minimum forfaitaire vergoeding verschuldigd aan ons, gelijk aan 50% van de  totale omzet van de overeenkomst over de lopende contractperiode, onverminderd het recht van ons een hogere vergoeding te vorderen na bewijs van de schade te hebben geleverd.
 14. Klachten van de contractspartij dienen te gebeuren uiterlijk binnen de 8 dagen na levering der goederen en/of diensten en binnen de acht dagen na datum van de factuur voor wat de inhoud van de factuur betreft en dit per aangetekend schrijven.
 15. De prijs is contant betaalbaar, hetzij 50% bij de bestelling + 50% na de verhuur, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar op het nog verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag. Daarenboven zal het factuurbedrag ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding verhoogd worden met 15%.
 16. Elke betwisting in verband met de uitvoering van deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen of elke andere naar de keuze van de verhuurder.
 17. Eventuele vergunningen zijn ten laste van de huurder. 
 18. Elk ledscherm op aanhangwagen is inclusief stroomkabel 2 x 25m 16A 220V.
 19. De huurder moet zelf stroom voorzien, zijnde 2 stopcontacten elk apart afgezekerd met minstens 16A.